kiko'smemoirs

My bio says, "Too awesome to be mention."

Home Theme TWITTER FACEBOOK INSTAGRAM Ask me anything Submit

10.01.14
Happy birthday again @tsambatsak 😂😍😳😁😊😝

do-raymi:

Reasons why you should date me:

  • I’ll make you breakfast.
  • You’ll be my breakfast.

(via electrifymylips)

10. 24. 14 @ Magibway River
Since walang data connection sa probinsya, ngayon lang ako makakapagupload. Pasensya na guys, medyo #vain at #epal lang. LMAO 😝
Isang matinding selfievid muna gamit ang aking mahiwagang monopod. Hihi 😁 #selfielord #maagangbakasyon #paligosailog (at Tagkawayan, Quezon)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter